עבור אל תוכן

חג פורים שמח - צום מועיל וקל


 • אנא התחבר בכדי להגיב
10 תגובות לנושא זה

#1
 Phoenix

Phoenix
 •  חברים בכירים
 • 916 הודעות
  • מונה תודות: 152 תודות
133
מעולה
היי ,
שלו חברים יקרים !
חג הפורים היקר סוף סוף הגיע אלינו בשעה טובה
חג הפורים מתחיל ממחר כביכול ( הצום מתחיל מחר ) ביום חמישי וניגמר בחמישי ולאחריו במוצ"ש יש קריאת מגילה מכיוון שיש 2 אדרים ולאחר מכן חג הפורים ימשיך ביום ראשון ושני.
רבים מאיתנו לא יודעים או שואלים מהו חג הפורים ומדוע צריך לצום בו ועל שם מה הצום , הינה הסבר על הצום של חג הפורים :

התענית שאסתר ציוותה עליה "וְצוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלשֶׁת יָמִים לַיְלָה וָיוֹם גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי וגו". אם כך יענה הוא, תודיע לו שלפי רוב השיטות זה איננו נכון. (בהמשך הדברים נביא י"א כתשובתו), אלא עיקר טעם התענית כמו שכתב במשנה ברורה (סי' תרפ"ו ס"ק ב'): מתענין בי"ג באדר - כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו ביום י"ג באדר להלחם ולעמוד על נפשם והיו צריכין לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם ד' להנקם מאויביהם ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מתענין שכן אמרו רז"ל שמרע"ה ביום שנלחם עם עמלק היה מתענה וא"כ בודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו יום ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ג באדר ונקרא תענית אסתר כדי לזכור שהש"י רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל ד' בכל לבבו כמו שעשה בימים ההם. (עפ"י שאילתות - ויקהל (תנחומא בראשית); ר"ת, מובא ברא"ש ובר"ן ריש מגילה; כלבו הל' פורים; לבוש תרפו,ב; משנ"ב שם (וע' רמב"ם הל' תעניות ה,ה ובכס"מ, ושם ב,ג. וראה עוד קב הישר פרק צז:)
כתב בספר התודעה: בי"ג באדר - תענית אסתר, זכר לתענית שהתענו מרדכי ואסתר וכל ישראל, באותו יום שלשה עשר בחדש אדר, אשר שִׂברו אויבי היהודים לשלוט בהם ולהשמידם וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשׂנְאֵיהֶם. נִקְהֲלוּ הַיְּהוּדִים בְּעָרֵיהֶם וגו' (אסתר ט). ומצינו, שכל שעה שנקהלו היהודים לעשות מלחמה באויבי ה' ואויבי ישראל - היו עושים תענית ביום הקהילה ומבקשים מה' שיפיל אויביהם לפניהם במלחמה. ואף משה רבינו כשבא לעשות מלחמה בעמלק, היה מתענה. והתענית - להראות שלא בכח יגבר אנוש ולא בגבורת מלחמתם, אלא במה שנושאים עיניהם בתפילה לשמים, ומן השמים מרחמים עליהם ונותנים בהם כח לנצח במלחמה. וכן ישראל שבאותו הדור בשעה שנקהלו לשלוח יד במבקשי נפשם, היו מתענים: ולזכר אותה התענית של יום הקהילה, נקבעה תענית לדורות, כדי לזכור תמיד שהבורא יתברך שמו רואה ושומע תפילת כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל ה' בכל לבבו, כמו שעשה לאבותינו בימי מרדכי ואסתר. וקבלת תענית זו של י"ג אדר שקבלו ישראל על עצמם לעשות בכל דור ודור, היא רמוזה במגילת אסתר שכתוב בה (שם): וְכַאֲשֶׁר קִיְּמוּ עַל נַפְשָׁם וְעַל זַרְעָם דִּבְרֵי הַצּוֹמוֹת וְזַעֲקָתָם.

נקראת תענית זו על שם אסתר, לפי שהיא פתחה בתענית תחילה ואמרה למרדכי (שם ד): לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשָׁן וְצוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלֹשֶׁת יָמִים, לַיְלָה וָיוֹם. גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי אָצוּם כֵּן וגו'. ואעפ"י שתענית אסתר שאנו מתענים, לא קבעוה לזכר אותה תענית שלשת ימים, שהרי שלשה ימים אלה היו. י"ג, י"ד ו ט"ו בניסן, מיד לאחר שנודע למרדכי על גזרת המן והספרים שכתב בי"ג בניסן להשמיד וכו'; ואילו אנחנו מתענים בי"ג באדר לזכר התענית שביום הקהילה, אלא כיון שאסתר פתחה תחילה בתענית וצום, קוראים על שמה כל התעניות שהיו באותו הפרק.

ויש אומרים, (עפ"י מסכת סופרים כא,א ב; שבלי הלקט קצד:) שתענית אסתר שאנו מתענים, נקבעה בעיקר לזכר הצום של שלשה ימים שהתענו עם פרסום הגזרה, אלא שאי אפשר לקבעה בזמנה מפני שאין מתענים בניסן, ולכך סמכו חכמים את התענית ליום י"ג באדר, ביום שנקהלו למלחמה בשונאיהם, שאף הוא יום תענית היה. ואף על פי שתענית אסתר היא זכר לשלשה ימי הצום, הקלו בה חכמים ולא קבעוה אלא יום אחד בלבד.

ומן הטעם הזה יש מתענים עוד שלשה ימים, (עי' בשו"ע בהלכות תענית אסתר – תרפ"ו סעי' ג', ובמ"ב שם) בימים ב' ה' ב' שאחר הפורים כדי לעשות זכר לתענית, ולצוֹם שלשה ימים שאמרה אסתר. ויש שמתענים תענית זו בי"ג אדר לילה ויום, מאותו הטעם, כדי שיהא בה זכר לתענית, ולתעניות שבימי הגזרה שהתענו בהן לילה ויום.

כתב הלבוש (תרפו' ג'): יש מתענין באדר ג' ימים כנגד ג' תעניות של אסתר. ואע"פ שאותן היו בניסן, אין מתענין בו, לפי שבו נגאלו אבותינו ממצרים והוקם בו המשכן. ומה שלא נהגו להתענות אלו ג' ימים בדרך חובה, כדי שלא להכביד על הציבור, עכ"ל.

כתב בא"ר (שם ח'), יש מתענין בה"ב אחר פורים (בית יוסף מגן אברהם). ובמדרש איתא עה"פ וְצוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלֹשֶׁת יָמִים, לַיְלָה וָיוֹם. וכי אפשר לאדם לעשות כן, אלא שהיו מפסיקין מבעוד יום, עד כאן. פירש בריב"ש סימן תי"ו שלא היה שלושה צומות רצופים אלא בלתי רצופים כגון בה"ב אלא שבכל אחד יפסיק מבעוד יום, עד כאן, כמו ביום כיפור ולזה אמר לילה ויום, ע"כ.

אמנם ברש"י מגילה (טו' ע"א בד"ה יו"ט ראשון של פסח) כתב: שהרי בשלשה עשר בניסן נכתבו האגרות וניתן הדת בשושן, וארבעה עשר וחמשה עשר וששה עשר התענו, ובששה עשר נתלה המן בערב, ע"כ. משמע שהתענו ברציפות ג' ימים. וכ"מ בגמ' יבמות דף קכא' ע"ב, ע"ש. (כה"ח תרפו' ל').

מהי שמחת חג הפורים :

שאלה:
מה מייחד את השמחה בפורים משאר השמחות במועדים אחרים?

תשובה:
עניין השמחה הוא חשוב ביותר. האדם צריך להיות תמיד שרוי בשמחה מאחר ושמחה מראה על שלמות, אדם חסר אינו שמח. ימים טובים הם ימים של התעלות רוחנית ולכן ציוותה התורה לשמוח בהם, שנאמר: "ושמחת בחגך". ומאחר שרוב האנשים שמחים ביין אמרו חכמים שמצווה לשתות יין אבל אין מצווה להרבות בשתייה. לכן גם צריך לקנות לאשה בגד חדש ולילדים מתנות כדי שיהיו בשמחה בימים החשובים האלה והם אינם שמחים ביין. בפורים לעומת שאר המועדים עניין השמחה רחב יותר. הגזרה בפורים הייתה על הגוף ועל הנפש לכן השמחה על ההצלה גם היא צריכה להיות בגוף ובנפש. "לעשות אותם ימי משתה ושמחה. לכן יש מצווה לשתות עד איבוד הדעת במידת מה להראות שישראל קדושים ואף במצב של איבוד הדעת נשארים קשורים ודבוקים בה' יתברך. גזרת המן הרשע הייתה כנגד כל ישראל ולכן השמחה בפורים צריכה לכלול את כל ישראל ולכן יש מצווה לשלוח מנות איש לרעהו, שהשמחה האמיתית בעם ישראל היא להרבות אהבה ואחדות בינינו, ולתת מתנות לאביונים כדי לדאוג אף לאנשים שאינם יכולים לשמוח בפני עצמם. (הנושא בהרחבה נמצא בפניני הלכה זמנים פרק טז)כניסת הצום תהיה ב 17.3 יום חמישי ותגמר ב 17.3
כניסת הצום + יציאה ותענית :כניסת הצום
04:18 ירושלים
04:19 תל אביב
04:18 חיפה
צאת הצום
18:10 ירושלים
18:08 תל אביב
18:09 חיפה
השנה יחול פורים
ביום א', י"ד אדר ב' ה'תשע"א (20 במרס, 2011)
<LI>השנה יחול שושן פורים
ביום ב', ט"ו אדר ב' ה'תשע"א (21 במרס, 2011)


לסיכום חג הפורים הוא חג שצריך לשמוח בו לשתות לאכול ולהנות :)
שיהיה חג שמח , צום מועיל וכולם לכל הפורום המדהים הזה ולכל עם ישראל ושנדע רק טוב בעזרת ה'.
אל תשכחו לאכול אוזני המן ולפוצץ נפצים חחח ;)
כמו כן תרבו בסעודות.
ולמי שצם המצווה לאכול לפני הצום , הצום יכנס ב4 בבוקר לכן מצווה לאכול שעה קודם ב3 בבוקר תשדלו זה גם יעזור לכם בצום וזוהי גם מצווה !

מחרוזת שירי פורים :תמונה שפורסמה

תמונה שפורסמה

תמונה שפורסמה

השקעתי באשכול , שיהיה לכולנו חג שמח :)
:friends:

נערך על-ידי shimonben, 16.03.2011 - 19:52 PM.


קיבל תודות על-ידי 2 משתמשים:

#2
 משה כהן המלך

משה כהן המלך
 •  חסומים
 • 1083 הודעות
  • מונה תודות: 128 תודות
82
טוב מאוד
קודם כול פורים שמח לכולנו ודבר שני יישר כוח על הסיקור המושקע והקטלני אבי היקר כמו תמיד דואג לחברי הפורם שיהיו בעניניים:thankyou2:
אז תודה לך באמת

#3
 lidor1050

lidor1050
 •  צוות לשעבר
 • 2301 הודעות
  • מונה תודות: 155 תודות
67
טוב
פששי איזה השקעה! שיהיה פורים שמח לך ולכל הפורום !

#4
 sadowm

sadowm

  ZSC FOR EVER

 •  Owner
 • 8137 הודעות
  • מונה תודות: 693 תודות
364
מעולה
חג שמח לכולם :)

#5
 lini

lini
 •  צוות לשעבר
 • 1249 הודעות
  • מונה תודות: 16 תודות
19
רגיל
 • מיקום: בת ים
פורים שמח!!!!!!!

#6
 Pain

Pain
 •  חברים בכירים
 • 316 הודעות
  • מונה תודות: 48 תודות
25
רגיל
בסוף יפתחו לך דרגה מיוחדת שנקראת "חבר משוגע" כל הזמן משקיע =]
שיהיה גם לך פורים שמח וצום קל אח יקר!

נערך על-ידי Pain, 16.03.2011 - 19:37 PM.


#7
 shimonben

shimonben
 •  VIP
 • 2524 הודעות
  • מונה תודות: 120 תודות
91
טוב מאוד
איזה השקעה על הפוסט איש!!! תודה רבה רבה! אני מודה לך בשם הפורום והצוות כאחד :)

#8
 Phoenix

Phoenix
 •  חברים בכירים
 • 916 הודעות
  • מונה תודות: 152 תודות
133
מעולה
בכיף כמה שאפשר :)
שמעון תודה רבה על תיקון הכותרת.#9
 NickF

NickF

  Master

 •  Owner
 • 3547 הודעות
  • מונה תודות: 72 תודות
139
מעולה
חג פורים שמח לכווולם

:mbounce:

#10
 stewie

stewie

  Andrés Iniesta <3

 •  מנהלים
 • 3803 הודעות
  • מונה תודות: 381 תודות
451
מעולה
חג שמח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#11
 Mr.shmelo

Mr.shmelo
 •  חברים רשומים
 • 865 הודעות
  • מונה תודות: 127 תודות
2
רגיל
איזה השקעה מטורפת!
חג שמח :)
0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים